Lượt xem - Nhận xét

(Video) VIDEO LAB Hướng dẫn cấu hình Switch Cisco

Cập nhật: 12 thg 4, 2018 7:36 CH

VIDEO LAB Hướng dẫn cấu hình Switch Cisco


[Video Lab 1] - Hướng dẫn Load IOS cho Router 2006

[Video Lab 2] - Hướng dẫn Load IOS Switch

[Video Lab 3] - Hướng dẫn backup IOS Switch

[Video Lab 4] - Cấu hình căn bản Router

[Video Lab 5] - Lab thực hành về CDP-P_1

[Video Lab 5] - Lab thực hành về CDP-P_2

[Video Lab 6] - Hướng dẫn cấu hình Telnet & SSH

[Video Lab 7] - Lab về cấu hình SDM

[Video Lab 8] - Lab về RECOVERRY PASSWORD ROUTER

[Video Lab 9] - Hướng dẫn cấu hình DHCP

[Video Lab 10] - Hướng dẫn cấu hình Switch

[Video Lab 11] - Lab về cấu hình VLAN

[Video Lab 12] - Hướng dẫn cấu hình Port Security trên Switch

[Video Lab 13] - Lab về cấu hình cấu hình VTPVlan Trunking Protocol

[Video Lab 14] - Cấu hình Static Route

[Video Lab 15] - Lab về cấu hình cấu hình Định Tuyến Rip

[Video Lab 16] - Hướng dẫn cấu hình DHCP Relay Agent

[Video Lab 17] - Hướng dẫn Spanning tree

[Video Lab 18] - Hướng dẫn cấu hình Routing Inter Vlan P1

[Video Lab 18] - Hướng dẫn cấu hình Routing Inter Vlan P2

[Video Lab 19] - Hướng dẫn cấu hình EIGRP

[Video Lab 20] - Hướng dẫn cấu hình OSPF Phần 1

[Video Lab 20] - Hướng dẫn cấu hình OSPF Phần 2

[Video Lab 21] - Hướng dẫn cấu hình Access Control List

[Video Lab 22] - Hướng dẫn cấu hình Dynamic NAT

[Video Lab 22] - Hướng dẫn cấu hình NAT Overload

[Video Lab 22] - Hướng dẫn cấu hình Static NAT

[Video Lab 23] - Hướng dẫn cấu hình CHAP

[Video Lab 24] - Hướng dẫn cấu hình Frame Relay Phần 1

[Video Lab 24] - Hướng dẫn cấu hình Frame Relay Phần 2

[Video Lab 25] - Hướng dẫn cấu hình IPv6


NGUỒN: Anh QUI-IT Network


====THE - END====
Hệ thống rút gọn link kiếm tiền uy tín nhất Việt Nam